​​​​Retningslinjer

Retningslinjer Tuftaland Andelslandbruk (TAL)

I Tuftaland Andelslandbruk skal vi glede og inspirere hverandre med rene råvarer og gode opplevelser på ute på gården og ved kjøkkenbenken

I. Formål

TAL skal drives etter “Grunnprinsipper for andelslandbruk i Norge”. TAL skal gi flere tilgang til bærekraftig og kortreist kjøtt, frukt, bær og grønt i Bergensregionen og Sunnhordland, og gi forbrukeren kunnskap om- og eierskap til produksjonen på Tuftaland.

II. Driftsform og organisering

Tuftaland Andelslandbruk startet opp i 2020. Det er gårdens eiere, Nils-Andreas brekke og Sigrid Fangel, som er initiativtakere og har bygget opp produksjonen. Andelslandbruket har en produsentstyrt organisering under enkeltmannsforetaket …………. Andelslandbruket leier jorden, driftsbygninger og redskaper som inngår i produksjonen. Det er Sigrid Fangel som er daglig leder.

Bonden sine forpliktelser:

• Daglig ledelse og økonomi

• Faglig ansvar for planlegging og gjennomføring av produksjonen

• Drive TAL i tråd med “Grunnprinsippene for andelslandbruk i Norge”

• Ved selvhøsteandel: sende ut høstemeldinger til avtalte tidspunkt

• Ved leveranseandel: levere andelen til et på forhånd avtalt hentepunkt/depot og tidspunkt.

Andelshaver sine forpliktelser:

• Innbetaling av kontingent for sesongen innen frist

• 5 timers dugnadsarbeid for UAL i sesongen, etter avtale (gjelder ikke restaurantandeler)

• Andelshaver er selv ansvarlig for å hente sin andel på åkeren eller ved hentepunkt

• Hjelpe til med å organisere dugnader, sosiale tilstelninger og annet som går utover den daglige driften av andelslandbruket.

III. Årsmøtet Daglig leder innkaller til årsmøtet som avholdes i vinterhalvåret. På årsmøtet gjennomgås tilbakemeldinger fra medlemmer, erfaringer og regnskap fra sesongen som har vært. Endringer i produksjonens omfang og innhold vedtas, samt budsjett og priser for neste sesong. Eventuelle endringer i retningslinjer vedtas. Møtet er åpent for alle interesserte.

IV. Andel

En andel utgjør 1/x av årets avling - der «x» er antall andeler solgt for sesongen. En andel skal tilsvare ca en voksen persons forbruk av grønnsaker i perioden juli-november. Produksjonen deles mellom alle andelshaverne, så likt som det er praktisk å få til. Vanlige andeler har fortrinnsrett på sorter som det er begrenset mengde av. Restaurantandeler får større mengder av samme slag, og gjennomgående høyere kvalitet. Andelsprisen skal dekke arbeidstimer, leie av jord og utstyr fra bonden og innkjøp av innsatsfaktorer som frø, gjødsel, kalk etc. Til forskjell fra "selvhøsterandeler" skal "leveranseandeler" også dekke frakt og arbeidstimer for innhøsting. Alle eventuelle overskudd går tilbake til TAL i form av midler til investeringer.

V. Produksjonen

Dyrket areal er på Undeland Gard i Ulvik. Arealet er Debio-godkjent økologisk i fra mai 2018. Det dyrkes grønnsaker, potet, urter, spiselige blomster, grønngjødsel og noe bær. Produksjonens omfang og innhold planlegges i dialog med andelshaverne.

VI. Dugnader og fellesskap

Andelshavere oppfordres til å gjennomføre dugnadstimene sine under «stordugnader». Dato for disse fastsettes tidlig i sesongen, og bonden har hovedansvar for å organisere disse. Andelshavere som har vært med minimum én sesong kan selv organisere mer spontane dugnader, etter avtale med gartner. Det legges opp til felles måltider, sosiale aktiviteter og kunnskapsutveksling under stordugnadene. Andelshavere som ikke har fått gjennomført dugnadstimene sine innen utgangen av oktober, risikerer å miste forskjøpsrett på andel for neste sesong.

VII. Medlemskap

Tilbud om andel går først til eksisterende andelshavere, deretter til påmeldte på venteliste. Folk som melder sin interesse etter at andelene er fulltegnet vil bli satt på venteliste og tas inn fortløpende om det blir ledige plasser, eller de må vente til neste år. Medlemskap i TAL innebærer kjøp av en eller flere andeler av gårdens grønnsaksproduksjon, og trer i kraft ved innbetaling av årskontingent.

VIII. Betaling

Det blir sendt ut faktura til alle som melder sin interesse for å delta i årets sesong. En kan velge å betale hele årskontingenten samlet, eller fordelt på to delfaktura. Ved manglende innbetaling vil det bli sendt en betalingspåminnelse med 14 dagers forfall. Etter dette mister en rett på andel i årets sesong. Det er ingen refusjon av innbetalt beløp dersom man ikke får benyttet sin andel, men andelen kan overdras til andre, etter avtale med daglig leder. Ved betaling godtar en også retningslinjene for TAL.

IX. Sanksjoner

Daglig leder kan vedta å ekskludere andelshavere om disse opptrer grovt uaktsomt eller på annen måte antas å kunne skade andelslandbruket.

X. Kommunikasjon og medvirkning

All viktig informasjon sendes på epost til alle medlemmer. Fortløpende oppdatering fra åkeren, deling av bilder, oppskrifter, innspill og diskusjoner foregår på TAL sin lukkede Facebook-gruppe. Høstemeldinger sendes ut på epost og legges ut på Facebook. På nettsiden undelandgard.no ligger nyttig informasjon og sentrale dokumenter. Ved slutten av hver sesong gjennomføres det en medlemsundersøkelse, der andelshaverne evaluerer årets sesong. Denne danner bakgrunnen for planer og endringer som legges frem av daglig leder under påfølgende årsmøte.

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page